WYTYCZNE DLA KIN W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE

OGRANICZENIE LICZBY WIDZÓW W KINIE

Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:
1. zakrywania ust i nosa przez widzów;
2. udostępnienia przez kino widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali – rzędy powinny być zajmowane
naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;
3. obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

– widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13.roku życia;
– widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
– osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.